O nama

 

Jedinica za upravljanje razvojem Grada Doboja uspostavljena je 2013. godine kao poseban odsjek unutar Kabineta gradonačelnika. Nakon izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi njen status je utvrđen u okviru Odjeljenja za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj. Prema Odluci o osnivanju Gradske uprave Grada Doboj, poslovima strateškog planiranja i ekonomskog razvoja unutar Odjeljenja bave se dva odsjeka: Odsjek za strateško planiranje i investicije i Odsjek za lokalni ekonomski razvoj.

Svrha Jedinice je da svojim djelovanjem na sistematičan način doprinosi smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju kvalitet života građana Doboja. U okviru Gradske uprave, Jedinica je ključni nosilac i koordinator zadataka i aktivnosti usmjerenih na unapređenje razvojnih procesa na teritoriji Grada putem:

  • izrade i realizcije strategije integrisanog lokalnog razvoja;
  • pronalaženja donatorskih sredstava za razvojne projekte;
  • pronalaženja i privlačenja domaćih i stranih investitora;
  • unaprijeđenja i promocije povoljnog privrednog okruženja.

Jedinica vrši poslove pripreme, izrade i sprovođenja Strategije i revidirane strategije integrisanog razvoja Grada Doboja, izrade i praćenja realizacije godišnjih akcionih planova i pripreme periodičnih izvještaja o realizaciji. Jedinica rukovodi i koordiniše rad Razvojnog tima Grada Doboj. Strateško planiranje radi se primjenom MiPRO metodologije koja podrazumijeva integrisani i transparentan pristup planiranju u koje su putem sektorskih radnih grupa uključeni predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora. Integrisana strategija koja je rezultat ovog procesa je sastavljena iz tri glavna sektora:

  1. ekonomski sektor;
  2. društveni sektor;
  3. sektor zaštite životne sredine.

Šta mi radimo?

 

Jedinica sarađuje sa odgovarajućim razvojnim jedinicama pri Vladi i ministarstvima Republike Srpske radi uključivanja strateških prioriteta Doboja u strateške dokumente i prioritete za finansiranje na nivou RS, kao i sa Direkcijom za evropske integracije i ministarstvima pri Savjetu ministara BiH radi uključivanja strateških prioriteta Doboja u strateške dokumente i prioritete za finansiranje na nivou BiH, posebno kroz fondove EU za BiH. Sarađuje sa međunarodnim organizacijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini na pripremi, izradi i realizaciji projektnih prijedloga i projekata  u kojima je partner Grad Doboj.

Radi u stalnoj koordinaciji sa odjeljenjima Gradske uprave, nadležnim ministarstvima na entitetskom i državnom nivou, međunarodnim organizacijama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim udruženjima i udruženjima građana, razmjenjuje informacije u potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima iz budžeta Grada, donatorskim sredstvima, kreditnim sredstvima i sredstvima iz ostalih izvora.

Analizira potrebe, priprema i realizuje investicione i donatorske projekte iz oblasti privrednog razvoja, turizma, društvenog razvoja, zaštite životne sredine, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Razmjenjuje informacije sa drugim nosiocima razvoja o aktuelnim javnim pozivima za razvojne projekte, učestvuje u izradi projektnih prijedloga i realizaciji projekata koje sprovode drugi nosioci razvoja. Brine o obezbjeđivanju sufinansiranja razvojnih projekata iz gradskog budžeta.

Učestvuje u stvaranju povoljne investicione klime na području Grada, te kroz različite mehanizme privlači kako domaće tako i strane investitore. Kontinuirano komunicira sa lokalnim privrednicima i potencijalnim investitorima iz zemlje i inostranstva. Kreira ankete, organizuje istraživanja (online, offline) – analize poslovne klime u cilju unapređenja poslovanja privrede u Gradu. Organizuje obilazak privrednih potencijala namijenjenih potencijalnim investitorima. Podstiče i pomaže lokalnim privrednicima da proširuju svoje kapacitete. Predlaže rukovodiocu podsticajne mjere za poboljšanje stanja u privrednim oblastima, kao i podsticajne mjere za privlačenje direktnih stranih investicija i povećanje nivoa zaposlenosti.

Učestvuje u ažuriranju informacija o lokalnim podsticajima u privredi i poljoprivredi. Dostavlja informacije zainteresovanim stranama. Izvještava o tome koliko subjekata je koristilo koje podsticaje. Pruža informacije o dostupnim „start-up“ programima. Kreira i ažurira spisak sajmova i manifestacija od interesa za privrednike. Pruža informacije lokalnoj poslovnoj zajednici povodom organizacije i učešća na sajmovima.

Analizira uslove na tržištu i sagledava mogućnosti za pokretanje razvojnih projekata. Sarađuje  sa nadležnom službom za zapošljavanje. Pruža informacije nezaposlenima u vezi sa mogućnošću za pokretanje sopstvenog biznisa, o potrebama investitora i programima samozapošljavanja.

Obavlja zadatak tehničkog sekretarijata Privrednog savjeta Grada Doboj. Dostavlja pozive na sastanke Privrednog savjeta, vodi zapisnike i dostavlja ih članovima. Koordiniše aktivnosti, u svojstvu tehničkog servisa, u okviru pripreme, izrade i praćenja realizacije Plana kapitalnih investicija. Brine se da u toku izrade Plana kapitalnih investicija primjenjuje metodologija izrade PKI, vodeći računa da postupak bude u potpunosti transparentan.

Učestvuje u pripremanju i ažuriranju prijedloga promotivnih materijala (brošura, letaka, CD-a, materijala za web prezentacije, vodiča za investitore…) na lokalnom, engleskom i drugim jezicima, vezanih za promociju privrednog ambijenta. U saradnji sa nadležnom službom kreira i ažurira vodič kroz proces izdavanja građevinske dozvole, na lokalnom, engleskom i drugim jezicima. Kreira i ažurira vodič za osnivanje privrednih subjekata sa informacijama o troškovima taksi i usluga javnih preduzeća. Organizuje distribuciju promotivnih materijala. Priprema promotivni materijal i učestvuje u promotivnim manifestacijama, sajmovima i privrednim izložbama, informativnim kampanjama o važnosti domaćih i stranih investicija i promociji poslovnog koncepta koji se odražava na razvoj lokalne zajednice i životnu sredinu. Priprema informacije za konferencije za medije i redovno informisanje medija o privrednim aktivnostima.

Sprovodi i koordiniše aktivnosti u okviru procesa BFC SEE sertifikacije Gradske uprave kao instrumenta ocjene lokalne zajednice u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećoj privredi. Odsjek upravlja svim aktivnostima prikupljanja podataka i dokumentacije koje su mu dužni dostaviti ostale službe Gradske uprave i institucije čiji je osnivač Grad Doboj kako bi se sproveo proces sertifikacije u svih šest faza, što uključuje i resertifikaciju nakon isteka važenja sertifikata dvije godine nakon dodjele. Obezbjeđuje da uslovi kojim se ispunjavaju standardi BFC sertifikacije budu kontinuiran proces i standard rada Gradske uprave.